Implemented By
Prime Minister Agriculture Modernization Project (PM-AMP)

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं

Students of LEE Program | Second Batch, 2074