Implemented By
Prime Minister Agriculture Modernization Project (PM-AMP)

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

स्वदेशीसोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

Students of LEE Program | Seventh Batch, 2079